Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης της ΠΙΝ και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (NUTS: GR 223)» Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. (ταχ. δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, ΤΚ. 28 100 Κεφαλονιά). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 17.01.2022 και ώρα 08:59, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17.01.2022 και ώρα 09:00π.μ.. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι έξι μήνες. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑ: 6ΕΒ27ΛΕ-8Η9 και ΑΔΑ: ΩΦΘΑ7ΛΕ-ΩΘΞ.

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) μέχρι την 07.01.2022 και ώρα 17:00. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 26713.60589, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr.

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Φ307ΛΕ-ΙΒ9.

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης με ΑΔΑΜ 21PROC009841680 στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΕΣΗΔΗΣ, στη δ/νση http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm.

Επίσης, διατίθεται προς λήψη & χρήση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.