Επιλογή Σελίδας

Η επί του θέματος πρόσκληση διατίθεται μέσω του καταλόγου Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ, κατόπιν αναζήτησης με ΑΔΑΜ 22PROC010139652.