Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. Απόφασης 52-9/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την κατασκευή τεσσάρων κόμβων επί των επαρχιακών οδών στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της Π.Ι.Ν. αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδος».

Αριθ. Απόφασης 53-9/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της «Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δυναμικότητας 300m3/d» που βρίσκεται στη θέση «ΓΛΥΚΟΦΩΛΙΑ» Δ.Ε Κερκυραίων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Π.Ε Κέρκυρας με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Α & Ε ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Ε»

Αριθμ. Απόφασης 54-9/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 55-9/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 56-9/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της «Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΣΠΑΘΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Ο.Ε» που βρίσκεται στη θέση ‘’ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ’’ του Δήμου Παξών.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.