ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟ X 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10-6-2021)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ (14-3-2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.