Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 61ΠΖ7ΛΕ-Τ71

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 23-04-2022 έως και 03-05-2022

Μπορείτε να κατεβάσετε:

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.