ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος  29/04/ 2022
Αρ. πρωτ. Οικ  33688/6842

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1.Την υπ ΄αριθμ 187-31/28-12-21 ,ΑΔΑ Ψ56Β7ΛΕ-ΒΟΒ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , σχετικά με την έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

2.Το υπ΄αριθμ 19834/10-12-2022, ΑΔΑ 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΔ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προυπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3. Την υπ΄ αριθμ 33-6-/28-2-2022,ΑΔΑ Ψ8ΚΔ7ΛΕ-ΥΒΟ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

4 .Την υπ΄αριθ.71535/28859/13-9-2021 (ΑΔΑ ΩΣΓΡ7ΛΕ-ΘΟΚ),(ΦΕΚ 778/Υ.Ο.Δ.Δ/17-9-2021) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Παράταση θητείας Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και ορισμός νέων Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

5.Την υπ΄αριθμ 76736/31219/29-9-2021,(ΑΔΑ 6ΛΝΧ7ΛΕ-ΞΦΚ),(ΦΕΚ 4578/Β/4-10-2021) Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νέους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και πρόσθετες αρμοδιότητες στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενότητων Λευκάδας , Κεφαλληνίας και Ιθάκης».

6.Το υπ΄αριθ.30637/6207/15-04-2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου σχετικά με την συντήρηση – καθαρισμό κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου καθώς και των Διευθυνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτερόβαθμιας Εκπαιδευσης ΠΕ Ζακύνθου.

7.Την υπ΄αριθ. 70/15-04-2022 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον ΚΑΕ 0851.00.001, Φορέα 03073 , ποσού 2566,80€ του Γραφείου Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

8.Την υπ΄ αριθ. 339-18/19-4-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την εξειδίκευση πίστωσης 2566,80 € σε βάρος του ΚΑΕ 0851.00.001 Ειδικού Φορέα 03073 για τη με την συντήρηση – καθαρισμό κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου καθώς και των Διευθυνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτερόβαθμιας Εκπαιδευσης ΠΕ Ζακύνθου .

9 .Την υπ΄αριθμ 31979/6503/20-04-2022,ΑΔΑ ΨΑ1Τ7ΛΕ-6ΙΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 0851.00.001, ποσού 2566,80€.

θα συγκεντρώσει προσφορές για την συντήρηση εξήντα(69) κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου καθώς και των Διευθυνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτερόβαθμιας Εκπαιδευσης ΠΕ Ζακύνθου και συγκεκριμένα για τα εξής:

• Καθαρισμό και απολύμανση των εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό αντιμικροβιακής δράσης.
• Καθαρισμό των αποχετεύσεων των συμπυκνωμάτων.
• Ανίχνευση ενδεχόμενης διαρροής ψυκτικού υγρού.
• Λίπανση των κινητών μερών.
• Συμπλήρωση των μηχανημάτων με ψυκτικό υγρό στην περίπτωση που απαιτείται.
. Έλεγχος εξωτερικών μονάδων

Τα παραπάνω κλιματιστικά βρίσκονται στις εξής θέσεις:
α/α Θέση Τεμάχια
1 Διοικητήριο 44
2 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Μικρό Διοικητήριο – ΚΤΕΟ) 10
3 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ –Καντούνη 26 2
4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Δρόμος Αεροδρομίου 4
5 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ Λομβάρδου 78 4
6 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ Φιλικών 1 5
ΣΥΝΟΛΟ 69

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται µέχρι και την Πέμπτη 5/5/2022 και ώρα 10.00 πμ. να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών . Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο , στις περιπτώσεις ΕΠΕ,.ΟΕ , ΕΕ ,ΙΚΕ και στις περιπτώσεις ΑΕ .
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου Οικονομικού Έτους 2022 Ειδικού Φορέα 03.073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.001 , ενδεικτικού προυπολογιζόμενου ποσού 2566,80€. €. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και ώρα . στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου.
Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www. pin. gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης από :
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : margari@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.