ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Μάργαρη
Τηλ: 2695360337
Ζάκυνθος 28/04 /2022
Αρ. πρωτ.: οικ33429/6806

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοικησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Το ΠΔ 80/2016(ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.»
3. Το Ν .4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)περί Δημοσίων Συμβάσεων Εργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
4 .Την υπ΄αριθ.71535/28859/13-9-2021 (ΑΔΑ ΩΣΓΡ7ΛΕ-ΘΟΚ),(ΦΕΚ 778/Υ.Ο.Δ.Δ/17-9-2021) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Παράταση θητείας Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και ορισμός νέων Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
5.Την υπ΄αριθμ 76736/31219/29-9-2021,(ΑΔΑ 6ΛΝΧ7ΛΕ-ΞΦΚ),(ΦΕΚ 4578/Β/4-10-2021) Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νέους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και πρόσθετες αρμοδιότητες στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενότητων Λευκάδας , Κεφαλληνίας και Ιθάκης».
6.Την υπ ΄αριθμ 187-31/28-12-21 ,ΑΔΑ Ψ56Β7ΛΕ-ΒΟΒ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , σχετικά με την έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7.Το υπ΄αριθμ 19834/10-12-2022, ΑΔΑ 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΔ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προυπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
8. Την υπ΄αριθμ 33-6-/28-2-2022,ΑΔΑ Ψ8ΚΔ7ΛΕ-ΥΒΟ, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

9. Το υπ΄αριθ. 31163/6315/18-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Γραμματείας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου σχετικά με την εξειδίκευση πιστώσεων την δαπάνη κάλυψης ταχυδρομικών αναγκών με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες της Κεντρικής Γραμματείας και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη για το έτος 2022.
10.Την υπ΄αριθμ 73/18-04-2022 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης ποσού 2700,00€ στον ΚΑΕ 0823.00.001, Φορέα 03073 του Γραφείου Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου
11. Την υπ΄αριθμ 339-18/19-04-2022,ΑΔΑ 6Β8Τ7ΛΕ-ΨΕΡ ,Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της πίστωσης για την δαπάνη κάλυψης ταχυδρομικών αναγκών με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες της Κεντρικής Γραμματείας και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη για το έτος 2022
12.Την υπ΄αριθμ πρωτ 31982/65505/20-4-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό απόφασης Α/Α 961 και ΑΔΑ 94ΜΜ7ΛΕ-ΙΨΑ, Ειδικού Φορέα 03073 και ΚΑΕ 082300001 ,κωδικός αριθμός είδους κατά CPV 64110000-0 ,ποσού 2700,00 € .
.

Προκηρύσσει Διαδικασία Απευθείας Διαπραγμάτευσης

Για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου .
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παραλαβή – μεταφορά – παράδοση εγγράφων και δεμάτων από και προς το εσωτερικό , για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022 για την κάλυψη του ποσού έως 2700,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
H δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έτους 2022 από τον Ειδικό Φορέα 03073 και ΚΑΕ 082300001 προυπολογιζόμενης αξίας 2700 ,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβαση.
Συγκεκριμένα 0,10% κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ , η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την Παρασκευή 6-05-2022 και ώρα 11:00 πμ να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ,στην οποία πρέπει να αναγράφεται η τιμή μονάδας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Ο δικαιούχος θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι
– νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές,
– στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές
– στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.Ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειάς του ή ευκρινές φωτοαντίγραφο από άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο.

5.Ευκρινές φωτοαντίγραφο απόφασης έγκρισης της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο , στις περιπτώσεις ΕΠΕ,.ΟΕ , ΕΕ ,ΙΚΕ και στις περιπτώσεις ΑΕ .

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών μέχρι την Παρασκευή 6/5/2022 και ώρα 11.00 πμ .
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 6/5/2022 και ώρα 11:30 πμ από την αρμόδια επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών και Αξιολόγησης προσφορών , που έχει ορισθεί με την υπ ΄αριθμ 70-05/01-02-2022 ΑΔΑ ΨΝ4Ψ7ΛΕ-PKO Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .
Στο επισυναπτόµενo παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης, απεικονίζονται οι απαιτούµενες υπηρεσίες ταχυµεταφοράς που πρέπει να περιλαµβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερόµενων.
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www.pin.gov.gr.
Τέλος θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας διαπραγμάτευσης από :
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Εmail : margari@pin.gov.gr
Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 2700,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
1. Επιστολές µικρού µεγέθους
Α) Επιστολές µέχρι 20 gr
B) Επιστολές µέχρι 50 gr
Γ) Επιστολές µέχρι 100 gr
2. Επιστολές µεγάλου µεγέθους
Α) Επιστολές µέχρι 100 gr
B) Επιστολές µέχρι 200 gr
Γ) Επιστολές µέχρι 1000 gr
3. Επιστολές ογκώδεις και Ακανόνιστες
Α) Επιστολές µέχρι 500 gr
Β) Επιστολές µέχρι 1000 gr
Γ) Επιστολές µέχρι 2000 gr
4 Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη – παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ( εντός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)

Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg

Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg

5. Υπηρεσίες για χερσαίους προορισµούς – παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg

Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg

6. Αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές – παράδοση τη δεύτερη ηµέρα

Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg

Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg

7 Επιστολές µικρού µεγέθους εντός Ν.Ζακύνθου
Α) Επιστολές µέχρι 20 gr
B) Επιστολές µέχρι 50 gr
Γ) Επιστολές µέχρι 100 gr
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.