Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21-05-2022 έως και 30-05-2022

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9ΟΠΖ7ΛΕ-9Ν9

Μπορείτε να κατεβάσετε:

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.