Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 480-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 25oυ/31-05-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 481-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ. απόφασης 482-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 483-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 484-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 485-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 486-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων

Αριθμ. απόφασης 487-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 488-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 489-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 490-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 491-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Α ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», Π/Υ: 764.222,40€ (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Α ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΩΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με ΚΕ.2021ΣΕ05500006 Π.Δ.Ε/ΣΑΕ055.

Αριθμ. απόφασης 492-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού έργου 312.708,89€ και έγκριση διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου , από την με την παρούσα οριζόμενη , Επιτροπή Διαγωνισμού .

Αριθμ. απόφασης 493-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση εγγράφων για την αποδοχή όρων δανειοδότησης μαζί με την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Αστικές και αθλητικές αναπλάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αριθμ. απόφασης 494-26/07-06-2022_
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για εκ νέου έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου και της ενορίας του «Αγίου Δημητρίου» και ορισμό εκπροσώπων της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν.
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ» Π/Υ: 250.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Αριθμ. απόφασης 495-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνέχιση της αποδοχής της εργασίας εννέα (9) εργαζομένων στην Π.Ε. Ζακύνθου για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 βάσει προσωρινής διαταγής

Αριθμ. απόφασης 496-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακαλούμε για την τροποποίηση της αριθμ. 383-19/03-05-2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ως προς την σύσταση των παρακάτω επιτροπών:1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, 2. Επιτροπή Ενστάσεων Διαγωνισμών και 3. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ανάγκες της Πράξης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ”.

Αριθμ. απόφασης 497-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», Π/Υ 1.411.286,25 € πλέον Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ ΣΑΕΠ 822 Κ.Ε. 2021ΕΠ82200000, ΣΑΕΠ 822)

Αριθμ. απόφασης 498-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ»

Αριθμ. απόφασης 499-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ» Π/Υ 850.000,00 με Φ.Π.Α.».

Αριθμ. απόφασης 500-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για δεύτερη παράταση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ 295.000,00€ με Φ.Π.Α.».

Αριθμ. απόφασης 501-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρου.

Αριθμ. απόφασης 502-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση Απόφασης.

Αριθμ. απόφασης 503-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση επικαιροποίησης των όρων της διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Προγράμματος Εντομοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 2022», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2022.

Αριθμ. απόφασης 504-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ

Αριθμ. απόφασης 505-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 51/2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
σχετικά με την με α.π. : οικ.28892/11308/16-04-2021 διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021, 2022, 2023» προϋπολογισμού 1.425.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Αριθμ. απόφασης 506-26/07-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση αναφορικά με την έγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.