Επιλογή Σελίδας

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΟΥΕ7ΛΕ-ΕΞΘ  και στο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010751170 2022-06-16

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010751511 2022-06-16

και ο Διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 188701