ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος: 17.06.2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ πρωτ: οικ. 49876/9936
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 49291/9863/16.06.2022 Πράξη Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ: ΝΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΑΛ.ΡΩΜΑ 27 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.500,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που σας διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Δ.Ο.Υ Πύργου στις 09-05-2022, διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτατε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με πιστωτική κάρτα (POS) κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 45231/20-4-2017: «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το αρθρ. 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)», η οποία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της ιδίας K.Y.A.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.500,00€#.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α’

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.