Επιλογή Σελίδας

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών του έργου: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Συνεργατικού Χώρου – Κόμβου Δικτύωσης (Hub) για Δημιουργικές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της Πράξης «Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης: τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  (33.920,00€ ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.