Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκε την 30/07/2022 η Δημόσια Συμπληρωματική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος 2 του Υποέργου 10, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Η διαβούλευση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με Μοναδικό Κωδικό: 22DIAB000024792.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν οι εξής οικονομικοί φορείς:

–          ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (dms.detection@gmail.com) με παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα την 28/07/2022.

–          ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (info@temax.gr) με παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα την 29/07/2022.

Στο συνημμένο έγγραφο αποτυπώνονται αυτούσια οι παρατηρήσεις – σχόλια των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση.

Παρακαλούμε για ενημέρωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 22DIAB000024792 – ΤΕΛΙΚΟ