Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 652-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 35oυ/27-07-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 653-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 654-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 655-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 656-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 657-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 658-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 659-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 660-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 661-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 662-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 663-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» Προϋπ/μού 750.000,00 € με ΦΠΑ.

Aριθμ.Απόφασης 664-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των υπ’αρ.1/21-02-2022, 2/01-04-2022, 3/17-05-2022 και 4/08-07-2022 Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της με αρ. πρωτ. οικ. 5368/2150/21-01-2022 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 153971) διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση”, προϋπολογισμού οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ       ( 861.250,00 €), στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5067162: «Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Aριθμ.Απόφασης 665-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ  Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΑΝΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ  Ε.Ο.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΟΛΙΜΩΝ », Π/Υ: 250.000,00€  (με το Φ.Π.Α.).

Aριθμ.Απόφασης 666-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαδικασίας για την Προμήθεια Εξοπλισμού του Υποέργου Νο 5 της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.

Aριθμ.Απόφασης 667-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού Νο 5/01-06-2022 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη εργολάβων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο της με α.π.: οικ.28892/11308/16-04-2021 διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021, 2022, 2023» προϋπολογισμού 1.425.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Aριθμ.Απόφασης 668-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. 1/22-7-2022 & 2/29-07-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : οικ43322/18251/27-05-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  72.000,00€  ΜΕ ΦΠΑ.

Aριθμ.Απόφασης 669-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποκατάσταση αναδόχου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπ/σμού 450.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου«MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε., ΣΑΕΠ 022, με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006».

Aριθμ.Απόφασης 670-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου :«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο MA.CON.STRUCTION  Τεχνική Αναπτυξιακή Εμπορική Α.Ε., χρηματοδότησης από ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 0221, με Κ.Ε. 2019ΕΠ02210035 και Κωδικό ΟΠΣ 5044884 στο ΕΠΙΧ/ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020” (ΕΣΠΑ)»

Aριθμ.Απόφασης 671-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για συγκεκριμένη σύμβαση που αφορά την Ανάθεση Υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το Οικονομικό Έτος 2022.

Aριθμ.Απόφασης 672-36/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 όσον αφορά τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και της παραγράφου 3 του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 όσον αφορά τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.