Επιλογή Σελίδας

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου: 5.3.1. «Πιλοτικές δράσεις για την προώθηση και υποστήριξη νέων μουσικών – επιχειρηματιών» της Πράξης «Holistic networking of creative industries via hubs -CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Π/Υ:  194.500,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : 161569  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η  Τρίτη  30-08-2022 ώρα 23:30.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf