Επιλογή Σελίδας

1η Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση – Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2022 – 2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 170520

Περίληψη Διακήρυξης: ΑΔΑ:6ΖΖΟ7ΛΕ-ΗΩ2

Διακήρυξη: 22PROC011118768

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Κυριακή 28/08/2022 ώρα 23:30.