Επιλογή Σελίδας

Ανοικτός  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  κάτω των ορίων με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού – Μουσικά Όργανα και Έπιπλα- για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Π/Υ:  145.900,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

 Α/Α  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : 170654

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η  Παρασκευή 16-09-2022 ώρα 23:30.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ_ ΕΠΙΠΛΑ_ 170654 ΚΗΜΔΗΣ