Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του υποέργου Νο 12 «Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό MIS 5010951».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 104.838,71 Ευρώ, ΦΠΑ: 25.161,29 Ευρώ).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172307
ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 22PROC011247564
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 22PROC011247437

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης)_ΑΔΑΜ
Διακήρυξη_ΑΔΑΜ
Ε.Ε.Ε.Σ. (.pdf)
Ε.Ε.Ε.Σ (.xml)
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (.pdf)
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (.docx)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (.docx)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (.pdf)
Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων