Επιλογή Σελίδας

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:59 μ.μ.
Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 06/12/2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ..

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ1957ΛΕ-Δ1Ξ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011606347 2022-11-15

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 177278