Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προτίθεται να προχωρήσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια και εγκατάσταση  υλικών οδικής ασφάλειας (αναλάμποντων σηματοδοτών και ηλεκτρονικών πινακίδων υπόδειξης ταχύτητας και μετάδοσης μηνύματος), προκειμένου να τοποθετηθούν στις εισόδους κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.

Προς τούτο, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την έγγραφη και σφραγισμένη προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, Διοικητήριο, το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ..

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΡΔΠ7ΛΕ-ΘΨΜ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011661836 2022-11-24