Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για το σχολικό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30.06.2023. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά (64.183,39€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11-01-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 11-01-2023,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες :

Η με ΑΔΑ: Ω5ΕΧ7ΛΕ-ΞΚΣ Δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Η με ΑΔΑΜ 22PROC011893128 δημοσίευση (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)  στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του συστήματος ΚΗΜΔΣ (κατόπιν αναζήτησης).

Ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 180520

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .doc το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ