Επιλογή Σελίδας

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την 06-04-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 ,

η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 11-04-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ  6Λ4Σ7ΛΕ-9ΗΕ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  23PROC012324643 2023-03-20

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 188014

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ