Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 1.2023 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10.6.2021)

01_pararthma_HY 01_02_ 2023_el_GR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ