Επιλογή Σελίδας

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:
ΕΡΓΟ: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
Π/Υ: 950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 196188

Η Περίληψη Διακήρυξης είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΨΩΡΡ7ΛΕ-ΧΑΟ
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο Σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC012362289

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 12-04-2023 και ώρα 10:00 π.μ.