Επιλογή Σελίδας

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  κάτω των ορίων  με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,  με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία  Πράσινου Σημείου στην περιοχή αεροδρομίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελοκήπων, του Δήμου Ζακύνθου» στο πλαίσιο της Πράξης  “WASTE RREACT”  του Διασυνοριακού Προγράμματος «Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014-2020» .

 Π/Υ:  75.635,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

 Α/Α  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : 189115

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ 189115_ ΜΕ ΑΔΑΜ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η  Πέμπτη 13-04-2023  και ώρα 10:00π.μ.