Επιλογή Σελίδας

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης τρωκτικών
στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2023 ΤΕΛΙΚΟ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2023 ΤΕΛΙΚΟ-ΚΗΜΔΗΣ