Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου
«Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης – Τηλεκατάρτισης» (αρ. Διακήρυξης 01/2023)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ