Επιλογή Σελίδας

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:30 π.μ.

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΧ4Μ7ΛΕ-ΨΝ1

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  23PROC012669505 και Ημερομηνία Ανάρτησης 2023-05-15

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 199977