Επιλογή Σελίδας

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5041432  και ΚΕ : 2019ΕΠ32260006.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ