Επιλογή Σελίδας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Προς τούτο, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την έγγραφη και σφραγισμένη προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, Διοικητήριο, το αργότερο μέχρι την 14η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Η627ΛΕ-4ΧΟ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012815215 2023-06-06