Επιλογή Σελίδας

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την έγγραφη και σφραγισμένη προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, Διοικητήριο, το αργότερο μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9ΓΠΘ7ΛΕ-ΞΨΑ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  23PROC013382469   2023-09-11

 Μπορείτε να κατεβάσετε: