Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πολιτική προστασία» της Πράξης «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

ΜΕ ΑΔΑ 9ΦΥΨ7ΛΕ-ΔΙΗ