Επιλογή Σελίδας

Σας γνωρίζουμε ότι έχει τροποποιηθεί η άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της «Βερυκίος Αναστάσιος & Σια Ο.Ε.» που χορηγήθηκε στις 16-2-2022 με  ΑΔΑ: ΩΧΔΝ7ΛΕ-08Ψ με την από 29-9-2023 απόφαση με ΑΔΑ: 6ΛΒΛ7ΛΕ-ΟΓΩ  λόγω προσθήκης οχήματος μεταφοράς εμφιαλωμένου υγραερίου.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του  Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄ 2010 ) ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου.

Λευκάδα 3-10-2023
(Από το Τμήμα Βιομηχανίας ΠΕ Λευκάδας)