Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 851-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 50oυ/05-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 852-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 51oυ/06-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 853-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 52oυ/08-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 854-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 53oυ/08-09-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 855-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 856-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 857-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 858-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 859-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 860-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 861-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 862-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 863-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 864-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 865-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή  εξουσιοδότησης   για  νομική  εκπροσώπηση  και  έγκριση  δαπάνης

Αριθμ.Απόφασης 866-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  μετάθεσης ημερομηνίας Αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «201584» της δημοπρασίας του  έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ» προϋπολογισμού έργου 110.000,00 € και  διεξαγωγής της δημοπρασίας την ΤΡΙΤΗ  26-09-2023  από την υπάρχουσα επιτροπή διαγωνισμού.

Αριθμ.Απόφασης 867-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ.

Αριθμ.Απόφασης 868-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού) για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α) Επ.Ο. 25: ΔΡΑΠΑΝΟ – ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ Β) Επ.Ο. 30: ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 – ΔΙΛΙΝΑΤΑ Γ) Επ.Ο. 16: ΣΑΜΗ – ΤΖΑΝΑΤΑ», με στοιχεία χρηματοδότησης: ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025, Κωδικός MIS 5203249.

Αριθμ.Απόφασης 869-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη περί έγκρισης του υπ’ αριθ. 1/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 216151 στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ επιλογής αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα Σχολικά Έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης για το σχολικό έτος 2026-2027 και των νέων αναγκών που θα προκύψουν κατά την έναρξη του σχολικούς έτους 2023-2024 και ανάθεσης εκτέλεσης των διαδρομών στους προσωρινούς αναδόχους.

Αριθμ.Απόφασης 870-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου των Λάζαρη Λαμπρινή και Γεωργάκη Σπυρίδων στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Adriatic Ionian SMAll  poRT Network – AI SMART”»  (MIS 5041594) Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»  (ΑΔΑ: 6ΛΗ77ΛΕ-Ζ5Κ 01-10-2020  & 65ΙΞ7ΛΕ-Ο7Ν 05-05-2021 αντίστοιχα).

Αριθμ.Απόφασης 871-54/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη περί έγκρισης του υπ’ αριθ. 1/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 221269 στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ επιλογής αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα Σχολικά Έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης για το σχολικό έτος 2026-2027 και των νέων αναγκών που θα προκύψουν κατά την έναρξη του σχολικούς έτους 2023-2024 και ανάθεσης εκτέλεσης των διαδρομών στους προσωρινούς αναδόχους.

Αριθμ.Απόφασης 872-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας.

Αριθμ.Απόφασης 873-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση του Σχεδίου Διακήρυξης, της διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή προμήθειας (Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών/ ΣμηΕΑ) στα πλαίσια υλοποίησης  του έργου «LIFE17 IPC/GR/000006 LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece -Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως συνδικαιούχος.

Αριθμ.Απόφασης 874-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

Αριθμ.Απόφασης 875-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έτους 2023 για την λύση   της   συναφθείσας σύμβασης     εκτέλεσης  εργασιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του  Κέντρου Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ζακύνθου και την ανάθεση του ανεκτέλεστου αντικειμένου της σύμβασης λόγω κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου .

Αριθμ.Απόφασης 876-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 877-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση  της αρ. 319-16/11-04-2023  (ΑΔΑ: 9Θ2Σ7ΛΕ-ΙΓΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Π.Ι.Ν   <<Έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης και της περίληψής της, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, άνω των ορίων, με την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), της εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνών για το σκοπό αυτό και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού>> .

Αριθμ.Απόφασης 878-54/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ επιλογής αναδόχων για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα Σχολικά Έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης για το σχολικό έτος 2026-2027 και των νέων αναγκών που θα προκύψουν κατά την έναρξη του σχολικούς έτους 2023-2024.