Επιλογή Σελίδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΑΣΥ νομού Λευκάδας κατά το έτος 2024 (CPV: 90911200-8).

Προς τούτο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από έγγραφη και σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Τμήμα Προμηθειών, Αριθμός πρωτ. Πρόσκλησης: οικ.95371/15003/09-11-2023, «Προσοχή: να μην ανοιχτεί από τη Γραμματεία» στο τμήμα Γραμματείας (Διοικητήριο – Ισόγειο), το αργότερο μέχρι τις 20-11-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., ώρα κατά την οποία θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ρ4ΟΒ7ΛΕ-5Ξ3

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013736761 2023-11-09