Επιλογή Σελίδας

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:
ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου»,

Π/Υ: 100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 206661
Η Περίληψη Διακήρυξης είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΨΤΟΩ7ΛΕ-0Β0
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο Σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24PROC014469263.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.