Επιλογή Σελίδας

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΗΣ Ε.Ο. ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΑΣΙΟΥ».
Π/Υ: 950.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 206820

Η Περίληψη Διακήρυξης είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΩΔΡ7ΛΕ-12Φ
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο Σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24PROC014508470.