Επιλογή Σελίδας

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 91ΤΔ7ΛΕ-8Λ5

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  24PROC014531389 και Ημερομηνία Ανάρτησης 2024-04-04

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 196493