Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την προμήθεια Τόνερ εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ ετησίως από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως 31-12-2024, προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (22.095,51€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ