Επιλογή Σελίδας

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:30 π.μ.

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Ρ0Θ7ΛΕ-Κ6Π

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  24PROC014928147 και Ημερομηνία Ανάρτησης 2024-06-12

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 207918