Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2024 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 217.457,39€ χωρίς το ΦΠΑ και 245.726,85€ με ΦΠΑ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2024 ΤΕΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2024-ΤΕΛΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ