Επιλογή Σελίδας

Αριθμός Απόφασης 1-1/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Συγκρότηση Επιτροπής σε Σώμα – Εκλογή  Αντιπροέδρου».

Στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Λευκάδας, σήμερα, 21 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στις αντίστοιχες αίθουσες συνεδριάσεών τους (Πλατεία Βαλλιάνου – Αργοστόλι – Κεφαλονιά, Αλυκές Ποταμού – Κέρκυρα,21ης Μαΐου – Ζάκυνθος, Αντ. Τζεβελάκη – Λευκάδα) συνήλθε στην 1η συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία συστάθηκε με τις υπ΄αριθ. 135-14/2014 και 136-14/2014 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου – κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 35227/8062//15-04-2015 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγή Δρακουλόγκωνα, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 5 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

 1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης,
 2. Παναγής Δρακουλόγκωνας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
 3. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ως Τακτικό Μέλος,
 4. Ιωάννης Κουλούρης, ως Τακτικό Μέλος,
 5. Σπυρίδων Τσιντήλας, ως Τακτικό Μέλος,
 6. Παναγιώτης Φιλίππου, ως Τακτικό Μέλος,
 7. Αλέξανδρος Δεσύλλας, ως Τακτικό Μέλος,
 8. Σπυρίδων Δραζίνος, ως Τακτικό Μέλος,
 9. Αναστάσιος Σαλβάνος ως Τακτικό Μέλος,
 10. Διονύσιος Μπάστας, ως Αναπληρωματικό Μέλος,
 11. Θεόδωρος Καμπίτσης, ως Αναπληρωματικό Μέλος.

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής:

 1. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος, Τακτικό Μέλος,
 2. Κωνσταντίνος  Γκούσης, Τακτικό Μέλος,
 3. Νικόλαος Ποταμίτης, Τακτικό Μέλος.
 4. Θεόδωρος Μπούκας, Τακτικό Μέλος
 5. Άνθης Χρήστος, Αναπληρωματικό Μέλος

Χρέη  Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η ορισθείσα με την υπ΄αριθ.πρωτ. οικ. 34333/14295/08-04-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ανθούλα Παγουλάτου, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, η οποία παρίστατο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία των εννέα (09) μελών σε σύνολο δώδεκα (12), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παναγής Δρακουλόγκωνας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με το ακόλουθο θέμα:

ΘΕΜΑ 1Ο : «Συγκρότηση Επιτροπής σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου».

Με την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι η εκλογή Αντιπροέδρου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 164 του Νόμου 3852/2010 και τη σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (αριθμός 135 – 14/2014). Συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής που προέρχεται από τη μειοψηφία και η εκλογή του πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία, κατ΄ αναλογία των διατάξεων που ισχύουν για την Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 175 του Νόμου3852/2010).

Ο Περιφερειάρχης πήρε το λόγο, αναφορικά με την κρισιμότητα της επιτροπής. Ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την προώθηση ειδικών πολιτικών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της νησιωτικότητας.

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης, κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, ο οποίος αναφορικά με τη θέση του Αντιπροέδρου, πρότεινε το τακτικό μέλος της Επιτροπής, Αναστάσιο Σαλβάνο.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν κατατέθηκε άλλη πρόταση για υποψηφιότητα Αντιπροέδρου, τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρου με υποψήφιο το τακτικό μέλος, Αναστάσιο Σαλβάνο.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και βρέθηκαν: 10

Ψήφισαν:10

Έγκυρα:10

Έλαβε: Αναστάσιος Σαλβάνος  10 ψήφους 

Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ ότι εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία ο Αναστάσιος Σαλβάνος ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1-1/ 21-04-2015

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής.