Απόσπασμα του αρ. 1 της 21-04-2015 πρακτικού της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής

Αριθμός Απόφασης 1-1/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Συγκρότηση Επιτροπής σε Σώμα – Εκλογή  Αντιπροέδρου».

Στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Λευκάδας, σήμερα, 21 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στις αντίστοιχες αίθουσες συνεδριάσεών τους (Πλατεία Βαλλιάνου – Αργοστόλι – Κεφαλονιά, Αλυκές Ποταμού – Κέρκυρα,21ης Μαΐου – Ζάκυνθος, Αντ. Τζεβελάκη – Λευκάδα) συνήλθε στην 1η συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία συστάθηκε με τις υπ΄αριθ. 135-14/2014 και 136-14/2014 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου – κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 35227/8062//15-04-2015 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγή Δρακουλόγκωνα, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 5 του Νόμου 3852/2010. περισσότερα . . .

1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προσκαλεί, τακτικά & αναπληρωματικά μέλη, στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων. περισσότερα . . .