Επαναληπτική Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών διεξαγωγής πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών δικύκλων.

Διαγωνισμός για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών διεξαγωγής πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών δικύκλων.

Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν προσφορά θα καταθέσουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στην γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου – Π.Ι.Ν., στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου, για το Τμήμα Προμηθειών, Τ.Κ. 29 100, Ζάκυνθος, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζάκυνθος 3/4/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                 Αρ πρωτ: οικ. 29465/5673
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TOYΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.:Μ. Κούτση
Τηλ.: 26953 60357περισσότερα . . .

Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018»,( α/α ΕΣΗΔΗΣ: 71877)

Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου:

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018»,( α/α ΕΣΗΔΗΣ: 71877)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 25/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοικησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Το ΠΔ 80/2016(ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.»
3. Το Ν .4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)περί Δημοσίων Συμβάσεων Εργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
4. Την υπ΄αριθμ 222-22/2017,ΑΔΑ ΩΗ7Π7ΛΕ-ΑΥ0 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.
5. Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων ειδών και εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου .
6. Την υπ΄αριθμ 26-3/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2018..
7.Την ανάγκη για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό με εταιρεία ταχυμεταφορών, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου έτους 2018
9.Την από 5-3-2018 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων Ειδικού Φορέα 03073 και ΚΑΕ 082300001 ,κωδικός αριθμός είδους κατά CPV 6352000-0 ,ποσού 5000,00 € του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
10.Την αριθμ 166-11/6-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ ΨΡΡΚ7ΛΕ-46Ψ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης ανάδειξης αναδόχου για την διακίνηση εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό με εταιρεία ταχυμεταφορών για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών της Κέντρικης Γραμματείας της Π.Ε Ζ και του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ,λόγω αυξημένων αναγκών αποστολής αλληλογραφίας στην έδρα μετά την κατάργηση των ΥΔΕ και διαφόρων άλλων επειγουσών εγγράφων για το έτος 2018 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος..
12.Την υπ΄αριθμ πρωτ 20430/3893/8-3-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό απόφασης Α/Α 616 και ΑΔΑ :6ΞΕ37ΛΕ-Υ6Υ.περισσότερα . . .

Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», Π/Υ: 500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 68989)

Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», Π/Υ: 500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) (α/α  ΕΣΗΔΗΣ 68989)

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/04/2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ.περισσότερα . . .

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                               Ζάκυνθος 16 /3/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23229/4414
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζακύνθου
Πληροφορίες : Ι.Μάργαρη,Δ.Βερτζάγιας
Τηλέφωνο : 2695360337,2695360343περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:« ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ: 40.566,41€ (με το Φ.Π.Α.)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 ώρα 10.00 π.μ.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς παρέχεται αποκλειστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου
ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τεχνική Εκθεση
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟπερισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ », Εκτιμώμενης αξίας: 70.000,00Ευρώ (με το Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 ώρα 10.00 π.μ. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς παρέχεται αποκλειστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τεχνική Εκθεση
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ανακοίνωση σχετικα με την έκδοση και θεώρηση-ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικών-παραγωγικών) ΠΕ Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ζάκυνθος, 08-02-2018 Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ζακύνθου, ανακοινώνεται ότι η έκδοση και θεώρηση-ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικών-παραγωγικών) γίνεται από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). Συνεπώς, οι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, θα αποσταλούν στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να μεταφερθεί ο φάκελος τους σε διαφορετικό Δήμο από αυτόν που αναφέρεται στους πίνακες, εφόσον υπάρχει μεταβολή στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας (21ης Μαϊου -Διοικητήριο) έως τις 28/02/2018, προκειμένου να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους, προσκομίζοντας βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’)΄. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους Δήμους που απεστάλη ο φάκελος τους, έως τις 30/03/2018 (καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου να απογραφούν και να τους δοθεί νέο έντυπο αδείας με τις ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι, οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί στο παρελθόν με ετήσια διάρκεια, εφεξής ανανεώνονται πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες, ανανεώνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια. Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ανατρέξουν στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, κλπ”.περισσότερα . . .