ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                               Ζάκυνθος 16 /3/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23229/4414
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζακύνθου
Πληροφορίες : Ι.Μάργαρη,Δ.Βερτζάγιας
Τηλέφωνο : 2695360337,2695360343περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:« ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ: 40.566,41€ (με το Φ.Π.Α.)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 ώρα 10.00 π.μ.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς παρέχεται αποκλειστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου
ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τεχνική Εκθεση
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟπερισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ », Εκτιμώμενης αξίας: 70.000,00Ευρώ (με το Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 ώρα 10.00 π.μ. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς παρέχεται αποκλειστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τεχνική Εκθεση
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ανακοίνωση σχετικα με την έκδοση και θεώρηση-ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικών-παραγωγικών) ΠΕ Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ζάκυνθος, 08-02-2018 Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ζακύνθου, ανακοινώνεται ότι η έκδοση και θεώρηση-ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικών-παραγωγικών) γίνεται από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). Συνεπώς, οι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, θα αποσταλούν στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να μεταφερθεί ο φάκελος τους σε διαφορετικό Δήμο από αυτόν που αναφέρεται στους πίνακες, εφόσον υπάρχει μεταβολή στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας (21ης Μαϊου -Διοικητήριο) έως τις 28/02/2018, προκειμένου να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους, προσκομίζοντας βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’)΄. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους Δήμους που απεστάλη ο φάκελος τους, έως τις 30/03/2018 (καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου να απογραφούν και να τους δοθεί νέο έντυπο αδείας με τις ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι, οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί στο παρελθόν με ετήσια διάρκεια, εφεξής ανανεώνονται πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες, ανανεώνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια. Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ανατρέξουν στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, κλπ”.περισσότερα . . .

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Έχοντας υπόψη: 1. τον Ν.4509/2017 «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 201/Τ.Α΄/22-12-2017) άρθρο 64 2. την αριθμ. 11247/28-12-2012 ΦΕΚ (3465/Τ.Β΄) Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον μόνιμο πληθυσμό της Χώρας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2890/20-3-2013 Απόφαση (ΦΕΚ 630/Τ .Β΄) 3. τον Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ. Α΄) 4. Την αρ. 276433/2017 Απόφαση του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ 4083/Τ.Β΄/23-11-2017)περισσότερα . . .

Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμ. Χρόνου Πε Ζακυνθου – Πίνακας Κατάταξης

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2017 ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 25-1-2018 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 5-2-2018.

Πίνακας Κατάταξης

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ζάκυνθος 22. 01.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                   Αρ πρωτ: οικ. 5802/1131
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».περισσότερα . . .

Περίληψη Διακύρηξης «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ζάκυνθος 11 / 01 / 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ. : Οικ 2768/590
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Φωτεινή Κ.Πυρπυρή
Τηλέφωνο: 26953-60412περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για  τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΣΑΣ7ΛΕ-5ΑΚ