Περίληψη Διακύρηξης «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ζάκυνθος 11 / 01 / 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ. : Οικ 2768/590
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Φωτεινή Κ.Πυρπυρή
Τηλέφωνο: 26953-60412περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για  τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΣΑΣ7ΛΕ-5ΑΚ

 

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών διεξαγωγής πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών δικύκλων

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ζάκυνθος 07.12.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                        Αρ πρωτ: οικ. 106085/20012
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 105573/19924/06-12-2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ζάκυνθος 07.12.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                          Αρ πρωτ: οικ. 106083/20011
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 105574/19925/06-12-2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζάκυνθος 07.12.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                    Αρ πρωτ: οικ. 106080/20010
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 102990/19449/06-12-2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 20.11.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ πρωτ: οικ. 99646/18797
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 98757/18670/17-11-2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ζάκυνθος 09.11.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                         Αρ πρωτ: οικ. 96179/18233
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».περισσότερα . . .

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών .Π/Υ: 30.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.). Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου προμήθειας χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (NUTS: GR221 με CPV: 30192700-8, 30125110-5) με προϋπολογισμό τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή. Η σύμβαση δομείται σε δύο (2) τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Η σχετική υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του αναδόχου με την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου θα ισχύει μέχρι 31.12.2017, με δυνατότητα παράτασης που δε θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες και το φυσικό ή / και οικονομικό αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης. Η χρηματοδότηση είναι από τον προϋπολογισμό ειδικού φορέα 02.073 ΚΑΕ 1111.00.00.1. του Οικονομικού Έτους 2017. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι ή υπ. Αριθμ 87493/36132/12-10-2017 με ΑΔΑ: Ω6ΡΩ7ΛΕ-2ΦΕ . Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ζακύνθου της Π.Ι.Ν. (Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο, ΤΚ. 29100 Ζάκυνθος). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 27/11/2017 και ώρα 15.00 μμ, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 1/12/2017 και ώρα 10.00 π.μ.. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α..Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 31.12.2017. Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) μέχρι την 20/11/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 26953.60343, φαξ:26953.60329, e-mail: vertzagias@pin.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος κ. Βερτζάγιας Δημήτριος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου, Διοικητήριο, 29100 Ζάκυνθος. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ.περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                       Ζάκυνθος 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.147/27-12-2010(ΦΕΚ 240/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013: Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, και ιδίως τα άρθρα 20,22,24,25 και 26,
4. Το αρθρ. 6 Ν. 2690/1999: Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 91354/2017 (B 2983) Υπουργικής Απόφασης: Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ),
6. Την αριθμ. 31404/2005 ΚΥΑ: Απόδοση στις Ν.Α. ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 αρθρ. 16 του Ν. 2946/2001,
7. Το αρθρ. 65 Ν. 4446/2016 : Πτωχευτικός Κώδικας. Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
8. Την αριθμ. 45231/20-4-2017 KYA: Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το αρθρ. 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Το αριθμ. 83942/2017 έγγραφο Γ. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή : Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 45231/20-4-2017 KYA: Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το αρθρ. 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)
10. Την αριθμ. 15992/3253/24-2-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων: Μετακίνηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης,
11. Tην από 21/8/2017 καταγγελία που υπεβλήθη μέσω της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, και παρελήφθη από την Υπηρεσία μας στις 20/9/2017, σχετικά με το πρακτορείο τύπου του Χρήστου Μιχαλόπουλου και ΣΙΑ Ε.Ε., που ευρίσκεται στην πόλη της Ζακύνθου (Δημοκρατίας και Δεσύλλα 1), σύμφωνα με την οποία «ο συγκεκριμένος επιβάλει αύξηση τιμής 1,5% εάν αγοράσεις έντυπα και τσιγάρα και πληρώσεις με κάρτα»
12 Την αριθμ. πρωτ. 86882/16319/11-10-2017 εντολή ελέγχου της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ζακύνθου, στο πρακτορείο τύπου του Χρήστου Μιχαλόπουλου και ΣΙΑ Ε.Ε., που ευρίσκεται στην πόλη της Ζακύνθου (Δημοκρατίας και Δεσύλλα 1),
13. Την αριθμ. 87087/16385/12-10-2017 έκθεση ελέγχου του πρακτορείου τύπου του Χρήστου Μιχαλόπουλου και ΣΙΑ Ε.Ε., που ευρίσκεται στην πόλη της Ζακύνθου (Δημοκρατίας και Δεσύλλα 1), που συντάχτηκε από τις υπαλλήλους του Τμ. Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου Άννας Κώτση και Άννας Μαρίνου – Ακτύπη ,
14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αριθμ. -13- σχετική, «από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Μιχαλόπουλο Χρήστο παραδέχτηκε ότι κατά την πώληση εντύπων και τσιγάρων εισπράττει από τον καταναλωτή υψηλότερη τιμή από την αναγραφόμενη όταν η πληρωμή γίνεται με χρήση κάρτας (σ.σ. χρήση POS)»
15. Την αριθμ. 87087/16385/13-10-2017 κλήση σε ακρόαση, που επιδόθηκε αυθημερόν
16. Το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης δεν κατέθεσε έγγραφες ή προφορικές εξηγήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με τη αποδιδόμενη σε αυτόν ενέργεια, παρά μόνο κίνηση λογαριασμού που η Μιχαλόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. τηρεί στην Εθνική Τράπεζα, μηνός Αυγούστου
17. Tο γεγονός ότι η παραπάνω ενέργεια αποτελεί παράβαση, που προβλέπεται στην παρ. 9 αρθρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983): Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ),περισσότερα . . .