Διαγωνισμός σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ» ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 169.627,56 € με ΦΠΑ

Η επί του θέματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖΞΘ7ΛΕ-Ζ38.

Επίσης, η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δημοσιευμένες & διαθέσιμες στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & συγκεκριμένα αναζητώντας στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων με ΑΔΑΜ 18PROC004014582 18PROC004014670 αντίστοιχα. περισσότερα . . .

Διαγωνισμός για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Πρόκειται για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ¨» με Π/Υ: 53.805,85 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ.

Η επί του θέματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΙΖΜ7ΛΕ-ΞΨ7.

Επίσης, διατίθενται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & τα λοιπά συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου, μέσω της δ/νσης http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx, αναζητώντας με βάση μόνο το κριτήριο ΑA Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 77578. περισσότερα . . .

Εφημερεύοντα φαρμακεία Αργοστολίου και Ληξουρίου μηνός Νοεμβρίου 2018

Σας παραπέμπουμε στον επί του θέματος σχετικό πίνακα (.pdf, ~55kb).

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

Δημοσίευση διαγωνισμού μελέτης έργου ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ

Η επί του θέματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΦ8Ω7ΛΕ-ΓΑΠ.

Επίσης, η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δημοσιευμένες & διαθέσιμες στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & συγκεκριμένα αναζητώντας στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων με ΑΔΑΜ 18PROC003905719 & 18PROC003905912 αντίστοιχα. περισσότερα . . .

Κενές θέσεις φαρμακείων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Σας παραπέμπουμε επί του θέματος στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ανακοίνωση με ΑΔΑ ΩΞΡ87ΛΕ-ΤΚ3, καθώς & στη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τον Διαγωνισμό του έργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ

Η επί του θέματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΔΑΕ7ΛΕ-ΟΜ9.

Επίσης, η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & συγκεκριμένα αναζητώντας στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων με ΑΔΑΜ 18PROC003882658.

Τέλος, διατίθενται τα λοιπά συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου, μέσω της δ/νσης http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx & αναζητώντας με βάση μόνο το κριτήριο ΑA Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73488. περισσότερα . . .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για τον Διαγωνισμό του έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η περίληψη της διακήρυξης διατίθεται μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 640Ξ7ΛΕ-ΡΞ1.

Επίσης, διατίθενται τα λοιπά συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου, μέσω της δ/νσης http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx & αναζητώντας με βάση μόνο το κριτήριο ΑA Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 77458.

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σας παραπέμπουμε στην επί του θέματος δημοσιευμένη προκήρυξη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΜ957ΛΕ-Ε96.

{ εκ του ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ } περισσότερα . . .

1η πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχολικού έτους 2018-2019

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΧΝΧ7ΛΕ-0ΕΡ περίληψη της διακήρυξης, καθώς & στη δημοσιευμένη διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003826786 (κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων).

εκ του ΤΜ. περισσότερα . . .

Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας σταυλισμού

Για λεπτομέρειες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στα σχετικά με την εν λόγω άδεια αρχεία (.zip, ~ 2MB).

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .