Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 3.100.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ97Χ7ΛΕ-3ΕΤ

Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ97Χ7ΛΕ-3ΕΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 24PROC014505094

Διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΗΣ (με χρήση του αριθμού ΑΔΑΜ στο αντίστοιχο πεδίο):

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

(Α/Α συστήματος)

: 206726

Κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ (με τη χρήση του Α/Α συστήματος στο αντίστοιχο πεδίο):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ή και απευθείας στο σύστημα υποβολής προσφορών του ΕΣΗΔΗΣ για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp