Επιλογή Σελίδας

Δημόσια Έργα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199492

  Ανακοινώνεται προς ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι για τον διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία: ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟΣ”

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 2.000.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Τ7Ι7ΛΕ-ΑΚ3:... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός ανάθεσης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0... Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση διαγωνισμού για έργο με θέμα «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»

Σε συνέχεια της από 24/02/2023 σχετικής δημοσίευσης στη δ/νση https://pin.gov.gr/?p=36596, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (όπου υποβάλλονται οι προσφορές στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς) από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός για ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ της Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 2.160.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

Επικαιροποιημένος καταλόγος Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) έτους 2023 στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Δείτε το επί του θέματος σχετικό με αρ. πρωτ. 14177/3141/17-02-2023 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο OΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «OΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ Π/Υ : 1.599.984,57 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ρ7ΝΠ7ΛΕ-ΓΥΧ (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL:... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 690.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΦΧΨ7ΛΕ-ΨΩΔ (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL:... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 1.199.999,99 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 9Γ2Μ7ΛΕ-ΩΥ4 (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL:... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 185.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 6ΦΩ77ΛΕ-ΝΞΦ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 22PROC011496608 (διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο... Διαβάστε Περισσότερα