Επιλογή Σελίδας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΗΣ»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΗΣ»
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΥΔΡ-3
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.051.600,14 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ : ΑΔΑ: 9Θ1Π7ΛΕ-ΡΤΥ

Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Θ1Π7ΛΕ-ΡΤΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ : αριθμός δημοσίευσης: 237342-2024

αριθμός τεύχους ΕΕ S: 79/2024

Στην ιστοσελίδα του TED:

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/237342-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : ΑΔΑΜ: 24PROC014637453

Διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΗΣ (με χρήση του αριθμού ΑΔΑΜ στο αντίστοιχο πεδίο):

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimdis/unprotected/home.xhtml

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

(Α/Α συστήματος)

 

*Με όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού

: 207245

Κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ (με τη χρήση του Α/Α συστήματος στο αντίστοιχο πεδίο):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ή και απευθείας στο σύστημα υποβολής προσφορών του ΕΣΗΔΗΣ για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp