Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης, προϋπολογισμού 54.972,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Ανακοίνωση της Παράτασης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΖΝ37ΛΕ-1ΝΛ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα των Διευκρινήσεων:

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 99Ε17ΛΕ-0ΨΙ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004509434 2019-02-22

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω5ΕΠ7ΛΕ-1ΡΨ περισσότερα . . .

Ανάρτηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω0ΡΜ7ΛΕ-Υ7Τ

Μπορείτε να κατεβάσετε την  Αίτηση περισσότερα . . .

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ σχολ. έτους 2018-2019 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΧΡ7ΛΕ-ΧΓΔ και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004151364 2018-12-07 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή σε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν.4412/2016) για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για τα ΤΜΗΜΑ 2: ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 4: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT MATRIX, ΤΜΗΜΑ 5: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αριθ. οικ. 90251/13889/11-10-2018 Διακήρυξης)

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 681Β7ΛΕ-ΞΝΣ και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004130468 2018-12-05

και η Διακήρυξη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824548 2018-10-11

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

  περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ., της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΤΜ7ΛΕ-54Τ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004010480 2018-11-15
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 77657
περισσότερα . . .

Κενές θέσεις ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ για χορήγηση άδειας ίδρυσης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Γ6Φ7ΛΕ-ΓΧΦ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή doc ή pdf περισσότερα . . .

Μη Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση Ιχθυοπωλείου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΠΣΖ7ΛΕ-3ΣΙ) δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο)

περισσότερα . . .

Μη Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση Αρτοποιείας

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 62ΧΕ7ΛΕ-ΧΥΘ) δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο)

περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» πρ/σμού 2.500.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΒΘΤ7ΛΕ-ΜΦΤ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003847668 2018-10-16
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 77395 περισσότερα . . .