Ανακοίνωση ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ στην Π.Ε. Λευκάδας δύο (02) ατόμων (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων & ΥΕ Εργατών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΣΕ07ΛΕ-7Α3

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση

Η προθεσμία αυτής για την υποβολή των αιτήσεων είναι από 26-05-2020 έως και 01-06-2020. περισσότερα . . .

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας έτους 2020

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14-05-2020 έως και 20-05-2020

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΥΛ87ΛΕ-33Π

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή pdf και σε μορφή doc περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ της ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» προϋπολ. 74.400,00 € με ΦΠΑ

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΚΨΛ7ΛΕ-Ν8Ω

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006691303 2020-05-12

Συνοδευτικά Έγγραφα:

περισσότερα . . .

Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για τα έτη 2020 &2021», προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΚΘ87ΛΕ-ΧΤ9

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006667065 2020-05-07

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  περισσότερα . . .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Μπορείτε να κατεβάσετε την Ανακοίνωση περισσότερα . . .

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ επτά (07) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 66ΧΝ7ΛΕ-Ν69

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση

Η προθεσμία αυτής για την υποβολή των αιτήσεων είναι από 30-04-2020 έως και 04-05-2020. περισσότερα . . .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση κατά τις Κυριακές και Αργίες στο Νομό Λευκάδας

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω8ΨΨ7ΛΕ-Ν1Ζ περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες της ΠΕ Λευκάδας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του ΕΚΑΒ -ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για το έτος 2020

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Ω6Υ7ΛΕ-ΠΑΚ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006612887 2020-04-24 περισσότερα . . .