Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, με προϋπολογισμό 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7Ζ9Σ7ΛΕ-ΕΛΟ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824548 2018-10-11

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΔΥ, με προϋπολογισμό 5.000,00€ συμπεριλ. Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Ο4Ι7ΛΕ-3Η3
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003759207 2018-09-28 περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Συνοπτικής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” » προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 72ΣΜ7ΛΕ-0ΦΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003718568 2018-09-20

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

περισσότερα . . .

Επιβολή διοικητικού ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση καφέ μπαρ

Στις 10-09-2018, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 7ΥΗ77ΛΕ-Τ9Φ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 1.160.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ1ΠΧ7ΛΕ-ΘΔΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003614006 2018-08-29
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 75768 περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 99.169,66 € με ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΣΜΦ7ΛΕ-Ο3Ο
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003610088 2018-08-28
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 75744 περισσότερα . . .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ 1/2018) για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ (1) ενός ατόμου ΠΕ Γεωπόνων ή ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας

Ο Πίνακας Κατάταξης είναι διαθέσιμος στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΤΥΖ7ΛΕ-Π4Ν περισσότερα . . .

Επιβολή διοικητικού ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., σε επιχείρηση καφέ μπαρ

Στις 21-08-2017, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 6ΔΕΩ7ΛΕ-Ω63) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Διενέργεια μειοδοτικής ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΗ, για τις ανάγκες αποθήκευσης φυτοφαρμάκων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λευκάδας

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 68ΩΣ7ΛΕ-ΡΨΖ
Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε τη Διακήρυξη περισσότερα . . .