Αποσπάσματα από το αριθμ. 1-1/29-02-2016 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της 29ης Φεβρουαρίου 2016

Ακολουθούν οι αποφάσεις :

περισσότερα . . .